dlaczego my
Stowarzyszenie

Statut Stowarzyszenia

 

Statut Stowarzyszenia Projekt: Polska

(tekst jednolity statutu przyjętego przez Kongres Stowarzyszenia Projekt: Polska w dniu 22 listopada 2014 roku, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Rady Stowarzyszenia z dnia 1 marca 2015 roku )

 

Preambuła

 

Powołujemy Stowarzyszenie Projekt: Polska, organizację nowego pokolenia, które chce odważnie budować otwartą i nowoczesną Polskę. Pragniemy wspólnie realizować nasze cele, aby przyczynić się do powstawania nowej jakości w polskiej przestrzeni publicznej. Marzymy o lepszej Polsce, gotowej sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Najważniejszą dla nas wartością jest wolność decydowania o samych sobie i wpływania na otoczenie, w którym żyjemy. Wyrażając swoje cele i aspiracje chcemy mieć realny wpływ na swoją przyszłość. Wiemy, że można osiągnąć ten cel dzięki aktywności, zaangażowaniu i współpracy.

Rozdział I: Stowarzyszenie

§ 1

 1. Stowarzyszenie Projekt: Polska, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest ogólnopolską organizacją działającą na podstawie niniejszego statutu oraz w granicach obowiązującego prawa.

 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

 3. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych organizacji o podobnych
  i niesprzecznych celach.

 5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2

 1. Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

  1. kształtowanie postaw obywatelskich i zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne i gospodarcze kraju;

  2. pomoc w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy i kwalifikacji przydatnych obywatelom
   w ich aktywności zawodowej oraz działalności społeczno-politycznej;

  3. propagowanie samorządności;

  4. szerzenie idei integracji europejskiej;

  5. ułatwianie obywatelom kontaktów z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi;

  6. ochrona praw człowieka, w tym ochrona praw uczniów i studentów;

  7. działanie na rzecz rozwoju kultury;

  8. zwiększanie świadomości ekologicznej;

  9. promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki;

  10. wspieranie rozwoju obronności kraju;

  11. promocja kreatywnych postaw w środowiskach lokalnych oraz ich integracja i rozwój,
   z uwzględnieniem specyfiki miejscowości i regionu;

  12. promocja idei i wartości liberalnych;

  13. działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania oraz nauki i techniki;

  14. integracja międzypokoleniowa.

 2. Stowarzyszenie realizuje powyższe cele poprzez:

  1. organizowanie spotkań, szkoleń, seminariów oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji programu Stowarzyszenia;

  2. podejmowanie inicjatyw mających na celu ochronę praw człowieka i obywatela;

  3. aktywne uczestnictwo w życiu publicznym;

  4. organizację wymiany międzynarodowej ludzi młodych;

  5. prowadzenie działalności wydawniczej;

  6. współpracę z organizacjami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi o zbliżonych celach;

  7. uczestnictwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych;

  8. działalność charytatywną;

  9. gromadzenie środków finansowych, w tym zbiórki publiczne, na cele statutowe Stowarzyszenia.

§ 3

 1. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, kolegialne organy Stowarzyszenia podejmują uchwały na następujących zasadach:

  1. uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu i w głosowaniu jawnym;

  2. w sprawach rozstrzyganych zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów za i przeciw rozstrzyga głos przewodniczącego organu.

 2. Dla potrzeb niniejszego Statutu przez bezwzględną większość głosów rozumie się liczbę głosów za większą od sumy głosów przeciw i wstrzymujących.

 3. Wyborów na funkcję w organach Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu tajnym spośród ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia posiadających czynne i bierne prawo wyborcze bezwzględną większością głosów.

Rozdział II: Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 4

 1. Członkami Stowarzyszenia są:

  1. członkowie zwyczajni;

  2. członkowie honorowi.

 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
  lub cudzoziemcy w wieku od 16 lat.

 3. Osoby w wieku od 13 do 16 lat mogą być członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

 4. Osoba wykluczona ze Stowarzyszenia orzeczeniem Rady Strategicznej nie może ponownie zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia przed upływem 24 miesięcy od dnia wykluczenia.

 5. Członkostwo honorowe Stowarzyszenia może być nadane przez Radę Stowarzyszenia osobie fizycznej w uznaniu jej wybitnych zasług w działaniach zgodnych z celami Stowarzyszenia.

§ 5

 1. Warunkiem przyjęcia członka zwyczajnego do Stowarzyszenia jest prawidłowe wypełnienie
  i złożenie elektronicznej deklaracji członkowskiej oraz opłacenie składki członkowskiej za bieżący rok w ciągu 14 dni od złożenia ww. deklaracji.

 2. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia lub nieprzyjęcia członka zwyczajnego w ciągu 14 dni od dnia dopełnienia formalności wymienionych w ust. 1.

 3. W przypadku odmowy przyjęcia Zarząd Stowarzyszenia w ciągu 7 dni informuje zainteresowaną osobę pisemnie o motywach swojej decyzji wraz z adnotacją o możliwości odwołania się od niej do Rady Strategicznej zgodnie z § 9 oraz o sposobie zwrotu wpłaconej składki członkowskiej.

 4. Za dzień wstąpienia do Stowarzyszenia przyjmuje się dzień dopełnienia formalności wymienionych
  w ust. 1.

§ 6

 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

  1. czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;

  2. do uzyskania informacji o wszystkich działaniach Stowarzyszenia;

  3. zgłaszania postulatów wobec organów Stowarzyszenia;

  4. uczestnictwa w pracach Rady Stowarzyszenia;

  5. wyborcze (bierne i czynne) do organów Stowarzyszenia.

 2. Prawa wymienione w ust. 1 d) i e) nie przysługują członkom zwyczajnym, o których mowa w § 4 ust. 3.

 3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

  1. przestrzegać statutu i uchwał organów Stowarzyszenia;

  2. regularnie opłacać składki;

 4. Członkowie zwyczajni nie mogą należeć do organizacji o celach sprzecznych z celami Stowarzyszenia lub realizujących program sprzeczny z programem Stowarzyszenia, a także nie mogą realizować projektów sprzecznych z celami Stowarzyszenia.

 5. Członkowie honorowi mają prawo:

  1. uczestniczyć w obradach Rady Stowarzyszenia z głosem doradczym;

  2. otrzymywać od Zarządu Stowarzyszenia informacje na temat działalności Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Zawieszenie członkostwa zwyczajnego następuje na czas określony, nie dłuższy niż 12 miesięcy, na skutek:

  1. pisemnego oświadczenia danej osoby złożonego Zarządowi Stowarzyszenia;

  2. orzeczenia Rady Strategicznej.

 2. Zawieszenie członkostwa skutkuje utratą wszystkich sprawowanych przez członka funkcji
  w Stowarzyszeniu.

 3. W okresie zawieszenia członek nie korzysta z praw członkowskich. W tym czasie jest zwolniony
  z obowiązku opłacania składek członkowskich.

 4. W przypadku zawieszenia członkostwa osoby pełniącej z wyboru funkcję w organach krajowych Stowarzyszenia Rada Strategiczna zawiadamia o tym fakcie niezwłocznie Zarząd Stowarzyszenia.

§ 8

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:

  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;

  2. wykluczenia ze Stowarzyszenia orzeczeniem Rady Strategicznej;

  3. nieopłacania składki członkowskiej za dany rok do 31 marca tego roku;

  4. śmierci.

 2. W przypadkach określonych w ust. 1 wykreślenia z rejestru członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje niezwłocznie Zarząd Stowarzyszenia.

 3. Przepis § 7 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 4. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:

  1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa zgłoszonej na piśmie władzom krajowym Stowarzyszenia;

  2. podjęcia działalności rażąco sprzecznej z celami lub programem Stowarzyszenia;

  3. śmierci.

 5. Stwierdzenia faktu wymienionego w ust. 4 b) dokonuje Rada Stowarzyszenia większością 2/3 głosów

 6. Wykreślenia z rejestru członków honorowych dokonuje niezwłocznie Zarząd Stowarzyszenia.

§ 9

 1. Od decyzji zarządu Stowarzyszenia w sprawach członkowskich przysługuje odwołanie do Rady Strategicznej, które można składać w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnej decyzji.

 2. Rada Strategiczna rozpatruje odwołania w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia.

Rozdział III: Władze krajowe

§ 10

 1. Organami Stowarzyszenia są:

  1. Rada Stowarzyszenia;

  2. Zarząd Stowarzyszenia;

  3. Rada Strategiczna.

 2. Organy Stowarzyszenia mają charakter stały.

 3. Organy Stowarzyszenia podejmują uchwały za pośrednictwem poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań oraz podczas sesji plenarnych.

§ 11

 1. Rada Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W obradach Rady Stowarzyszenia udział biorą:

  1. członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym;

  2. członkowie honorowi z głosem doradczym;

  3. inne osoby zaproszone z głosem doradczym.

§ 12

 1. Do kompetencji Rady Stowarzyszenia należą w szczególności:

  1. wybór Prezydium Rady i Komisji Skrutacyjnej;

  2. uchwalanie zmian w Statucie Fundacji Projekt: Polska;

  3. wybór i odwoływanie członków pozostałych organów Stowarzyszenia;

  4. wybór sześciu członków Rady Fundacji Projekt: Polska;

  5. ustalanie zasady polityki finansowej Stowarzyszenia, w szczególności wysokość rocznej składki członkowskiej;

  6. upoważnienie Zarządu Stowarzyszenia do występowania o członkostwo w organizacjach krajowych i międzynarodowych;

  7. uchwalenie regulaminu głosowania za pomocą elektronicznych środków przekazu. Regulamin nie może być uchwalony bądź zmieniony w trybie elektronicznym.

 2. Rada Stowarzyszenia odwołuje członków pozostałych organów Stowarzyszenia większością 2/3 głosów

 

§ 13

 1. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje sesje Rady Stowarzyszenia co najmniej cztery razy w roku i w odstępach nie mniejszych niż cztery tygodnie:

  1. z własnej inicjatywy;

  2. na wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia;

 2. W wypadku określonym w ust. 1 b) sesja Rady Stowarzyszenia musi odbyć się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 3. Zarząd zwołując sesję Rady Stowarzyszenia przedstawia planowany temat spotkania oraz pozyskuje pozostałe wnioski do planowanego porządku obrad od innych członków Stowarzyszenia w ciągu 21 dni od daty ogłoszenia informacji o zwołaniu sesji oraz podaje planowany porządek obrad na 7 dni przed sesją Rady Stowarzyszenia.

 

§ 14

 1. Rada Stowarzyszenia podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/8 członków Stowarzyszenia na moment podejmowania uchwały

 2. Rada Stowarzyszenia podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 1/4 członków Stowarzyszenia na moment podejmowania uchwały w sprawach dotyczących:

  1. udzielenia kadencyjnego absolutorium Przewodniczącemu Stowarzyszenia, członkom Zarządu i Rady Strategicznej;

  2. wyboru nowego Przewodniczącego Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Rady Strategicznej;

  3. odwołania ze stanowiska poszczególnych osób wymienionych w pkt a) z zastrzeżeniem § 12 ust. 2;

  4. uzupełniania wakatów w Zarządzie Stowarzyszenia i Radzie Strategicznej.

 3. Tryb przeprowadzania zmian w Statucie Stowarzyszenia określa § 24 Statutu

§ 15

 1. Najpóźniej przed upływem 21 miesięcy od dnia wyboru Przewodniczącego Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Rady Strategicznej, Rada Stowarzyszenia wyznacza termin sesji Rady Stowarzyszenia zwoływanej w celu wyboru składu organów wymienionych w § 10 ust. 1 pkt b) i c).

 2. Wymieniona w ust. 1 sesja musi odbyć się przed upływem 25 miesięcy od dnia wyboru Przewodniczącego Stowarzyszenia, członków Zarządu, członków Rady Strategicznej.

 3. Terminy wymienione w ust. 1 i 2 mogą być skrócone przez Radę Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Strategicznej w przypadku określonym w § 18 ust. 4 lit e).

 4. Zarząd Stowarzyszenia rozsyła członkom zwyczajnym stowarzyszenia informacje o planowanej sesji Rady Stowarzyszenia zwoływanej w celach wymienionych w §14 ust. 2 nie później niż na cztery tygodnie przed dniem rozpoczęcia sesji.

§ 16

 1. Przewodniczącego Stowarzyszenia wybiera Rada Stowarzyszenia w trybie określonym w § 14 ust. 2 b)

 2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości przeprowadza się drugą turę głosowania z udziałem dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów, przy czym wyboru dokonuje się zwykłą większością głosów.

 3. Przewodniczący Stowarzyszenia:

  1. zwołuje posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, proponuje porządek obrad oraz kieruje jego pracami;

  2. może upoważniać innych członków Zarządu Stowarzyszenia do kierowania pracami Zarządu Stowarzyszenia w określonym zakresie;

  3. przedstawia Radzie Stowarzyszenia kadencyjne sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia;

  4. przedstawia Radzie Stowarzyszenia roczne sprawozdania finansowe Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Rady Stowarzyszenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Radą  Stowarzyszenia.

 2. Zarząd składa się z Przewodniczącego Stowarzyszenia oraz od 2 do 4 członków. Liczbę członków określa Rada Stowarzyszenia.

 3. Zarząd Stowarzyszenia:

 1. zapewnia realizację uchwał Rady Stowarzyszenia;

 2. powołuje zespoły i pełnomocników do realizacji określonych zadań;

 3. na wniosek grupy członków Stowarzyszenia powołuje lokalnych koordynatorów Stowarzyszenia;

 4. koordynuje bieżącą działalność Stowarzyszenia;

 5. zwołuje posiedzenia Rady Stowarzyszenia.

 

§ 18

 1. Rada Strategiczna jest organem doradczo-nadzorczym Stowarzyszenia.

 2. W skład Rady Strategicznej wchodzi od 8 do 12 członków wybieranych przez Radę Stowarzyszenia.

 3. Rada Strategiczna wybiera ze swego składu Przewodniczącego i Sekretarza. Przewodniczący kieruje pracą Rady.

 4. Rada Strategiczna kontroluje działalność organów Stowarzyszenia, w tym w szczególności:

  1. kontroluje bieżącą działalność Zarządu Stowarzyszenia, a sprawozdania z kontroli przedstawia członkom Stowarzyszenia co najmniej raz na rok;

  2. występuje do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami pokontrolnymi;

  3. występuje na Radzie Stowarzyszenia z wnioskami w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia;

  4. kontroluje działalność Zarządu Stowarzyszenia na wniosek ¼ członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia, w zakresie przedmiotu wniosku;

  5. występuje do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o zwołanie Rady Stowarzyszenia w przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości w działaniach Zarządu  Stowarzyszenia;

  6. prezentuje Radzie Stowarzyszenia opinię dotyczącą rocznych sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.

  7. rozpatruje przypadki naruszenia statutu i uchwał organów Stowarzyszenia przez członków Stowarzyszenia;

  8. rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Stowarzyszenia;

  9. rozpatruje wnioski o wykładnię statutu oraz wnioski o stwierdzenie zgodności ze statutem uchwał i decyzji organów Stowarzyszenia.

 5. Rada Strategiczna animuje dyskusję nad celami Stowarzyszenia, w tym w szczególności:

  1. opracowuje długofalowe propozycje strategii Stowarzyszenia;

  2. opracowuje propozycje dla Zarządu w zakresie realizacji strategii stowarzyszenia;

  3. inicjuje i inspiruje debaty programowe.

 6. Członkowie Rady Strategicznej mają dostęp do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia.

 7. Członkowie Rady Strategicznej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Stowarzyszenia.

 8. Orzeczenia Rady Strategicznej są ważne, w wyniku przeprowadzenia postępowania i wydania orzeczenia w obecności co najmniej 3 członków Rady Strategicznej.

 9. Szczegółowy tryb prac Rady Strategicznej określa regulamin uchwalony przez Radę Strategiczną i zatwierdzony przez Radę Stowarzyszenia.

§ 19

 1. Wszczęcie postępowania przed Radę Strategiczną w zakresie określonym w:

  1. § 18 ust. 4 g), i) następuje na wniosek każdego członka Stowarzyszenia;

  2. § 18 ust. 4 h) następuje na wniosek zainteresowanego organu.

 2. Rada Strategiczna wszczyna postępowanie w przeciągu dwóch tygodni od wpłynięcia wniosku.

 3. Jeżeli rozpatrywana sprawa dotyczy członka Rady Strategicznej jest on wyłączony od udziału w jej rozpatrywaniu.

 4. Rada Strategiczna rozpatruje wniosek i wydaje orzeczenie w danej sprawie nie później niż w dwa miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

 5. Rada Strategiczna wydaje orzeczenia:

  1. wymierzające kary lub oddalające stawiane zarzuty w przypadkach określonych
   w § 18 ust. 4 g);

  2. rozwiązujące spory kompetencyjne w przypadkach określonych w § 18 ust. 4 h);

  3. ustalające wykładnię statutu lub stwierdzające zgodność ze statutem albo nieważność uchwały lub decyzji w przypadkach określonych w przypadkach określonych w § 18 ust. 4 i).

 6. Karami wymierzanymi przez Radę Strategiczną są:

  1. upomnienie;

  2. nagana;

  3. pozbawienie pełnionej funkcji;

  4. zawieszenie w prawach członka na okres do 12 miesięcy;

  5. wykluczenie ze Stowarzyszenia.

 7. Organy Stowarzyszenia są zobowiązane do niezwłocznego wykonania prawomocnego orzeczenia Rady Strategicznej.

 8. Rada Strategiczna może przeprowadzać głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub informatycznego systemu głosowań.

 9. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie w zakresie związanym z realizacją kompetencji Rady Strategicznej określonych w § 18 ust. 4 g), h) i i).

§ 20

 1. Kadencja członków Zarządu Stowarzyszenia i Rady Strategicznej trwa od dnia wyboru do dnia wyboru członków następnej kadencji.

 2. Członek Zarządu Stowarzyszenia, Rady Strategicznej traci mandat w razie:

  1. zrzeczenia się go;

  2. zawieszenia lub ustania członkostwa zwyczajnego;

  3. odwołania przez organ powołujący na zasadach określonych w statucie;

  4. pozbawienia mandatu orzeczeniem Rady Strategicznej.

Rozdział IV: Majątek Stowarzyszenia

§ 21

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz inne prawa majątkowe
  i niemajątkowe.

 2. Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

  1. składki członkowskie;

  2. dochody z majątku;

  3. darowizny i dotacje;

  4. granty i subwencje;

  5. dochody z ofiarności publicznej;

  6. dochody z działalności gospodarczej;

  7. spadki z zastrzeżeniem ust. 3.

 3. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, osoby wymienione odpowiednio w
  § 23 ust. 1 i 2 składają oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wtedy, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 22

Stowarzyszenie ma prawo prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 23

Do reprezentacji Stowarzyszenia oraz składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli uprawnieni są:

 1. Przewodniczący Stowarzyszenia jednoosobowo;

 2. dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.

 szota.biz  ★