dlaczego my
Stowarzyszenie

Bronisław Geremek

Bronisław Geremek (1932-2008)

Szczególnie ważną postacią dla środowiska Projektu: Polska jest nie żyjący już profesor Bronisław Geremek, któremu kongres stowarzyszenia przyznał członkostwo honorowe w 2001roku. Działalność polityczna i sukcesy polityczne profesora, ale przede wszystkim refleksja na temat przemian społecznych, istoty uprawiania polityki i działalności politycznej oraz poglądy etyczne związane z działalnością polityczną sprawiły, że dla Projektu: Polska jest postacią szczególnie inspirującą i ważną.

Główną domeną działalności naukowej prof. Bronisława Geremka były badania nad historią kultury i społeczeństwa wieków średnich. Na jego dorobek naukowy i akademicki składają się bardzo liczne artykuły, wykłady i odczyty, oraz 10 książek przetłumaczonych na 10 języków.

Jako działacz polityczny prof. Bronisław Geremek był jednym z architektów fundamentalnych zmian politycznych w Polsce i w Europie Środkowej. Przyczynił się do pokojowych przemian demokratycznych i do wprowadzenia zasad społeczeństwa obywatelskiego.

W latach 1950-68 był członkiem rządzącej PZPR, z której wystąpił na znak protestu przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację.

W latach siedemdziesiątych prof. Geremek zaliczał się już do czołowych postaci polskiej opozycji demokratycznej. W latach 1978-81 był współzałożycielem i wykładowcą Towarzystwa Kursów Naukowych; inicjatywy, której celem było przywrócenie prawdy w nauczaniu współczesnej historii Polski i odrzucenie komunistycznej cenzury.

W sierpniu 1980 r. prof. Geremek związał się z ruchem społecznego protestu robotników Gdańska i został jednym z głównych ekspertów i doradców rodzącego się wówczas NSZZ „Solidarność”. W 1981 roku, na Pierwszym Krajowym Zjeździe „Solidarności” przewodniczył Komisji Programowej. Internowany po wprowadzeniu stanu wojennego, zwolniony w 1981 roku, został doradcą zdelegalizowanej wówczas „Solidarności” i blisko współpracował z Lechem Wałęsą, późniejszym laureatem pokojowej Nagrody Nobla i pierwszym prezydentem RP pochodzącym z wolnych i demokratycznych wyborów. Był aresztowany w 1983 r. przez ówczesne władze komunistyczne, które oskarżyły go o prowadzenie nielegalnej działalności politycznej. W latach 1987-89 przewodniczył Komisji Reform Politycznych Komitetu Obywatelskiego, która przygotowała koncepcje pokojowych przemian demokratycznych w Polsce.

Prof. Bronisław Geremek odegrał wybitną rolę w czasie obrad tzw. Okrągłego Stołu z władzami PRL w 1989 r, które doprowadziły do pierwszych od zakończenia II wojny światowej wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, a następnie do upadku reżimu komunistycznego.

Będąc od 1989 r. posłem na Sejm RP, prof. Geremek przewodniczył m.in. Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych (1989-97), Komisji Konstytucyjnej (1989-91). Należał do założycieli Unii Demokratycznej (potem Unii Wolności) i był przewodniczącym klubu parlamentarnego tej partii 1990-97. Pełniąc te funkcje stał się orędownikiem uzyskania przez Polskę pełnego członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej.

Po wyborach do Sejmu RP w 1997 roku i powołaniu nowego rządu objął urząd Ministra Spraw Zagranicznych RP. Funkcję tę pełnił do 2000 r.

Od 2000 do 2001 roku Bronisław Geremek pełnił funkcję przewodniczącego Sejmowej Komisji Prawa Europejskiego.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. został wybrany z listy Unii Wolności, zdobywając w okręgu warszawskim największą liczbę głosów – ponad 114 tysięcy. Był to drugi wynik w całym kraju. W Parlamencie Europejskim był członkiem grupy liberalnej ALDE. Podczas jego pracy parlamentarnej jego asystentem był związany z Projektem: Polska Wiktor Jędrzejewski

Zginął tragicznie w dniu 13 lipca 2008 roku w drodze na ostatnie przedwakacyjne posiedzenia Komisji w Parlamencie Europejskim.szota.biz  ★