dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Samorząd terytorialny to jedno z najlepszych rozwiązań reform przeprowadzonych po 1990 roku. Ale jednocześnie możemy obserwować niepokojące zjawiska zachodzące w samorządach, które każą zastanowić się nad jego przyszłością oraz możliwymi sposobami interwencji- taki wniosek to najlepsze podsumowanie konferencji Raport o samorządności terytorialnej w Polsce. Wydarzenie to odbyło się 11 kwietnia z inicjatywy Stowarzyszenia Projekt: Polska oraz Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej.

Zaproszeni goście to dr hab. Stanisław Mazur, reprezentujący wiedzę ekspercką, która uzupełniana była wieloletnim doświadczeniem Elżbiety Burtan, pani wójt gminy Zabierzów oraz Józefa Krzyworzeki, starosty powiatu krakowskiego. Eksperci dyskutując opierali się na wnioskach zawartych raporcie przygotowanym przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Polsce pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera. A ich szczególnym obiektem zainteresowania były sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja miała podzielona na trzy etapy, co decydowało o jej przejrzystym charakterze.
Na początku dr hab. Stanisław Mazur zaprezentował tezy zawarte w raporcie, którego jest współautorem. Następnie samorządowcy dzielili się swoimi doświadczeniami weryfikując adekwatność wniosków raportu do konkretnych sytuacji, z którymi do czynienia mieli nasi goście w czasie pełnienia swoich funkcji. Zjawiska, które nasi eksperci uznali za największe dysfunkcje samorządu terytorialnego to specyficzna relacja pomiędzy rządem a samorządem oraz pomiędzy podmiotami na różnych szczeblach samorządu. Problem stanowi tu przerzucanie odpowiedzialności również finansowej przez podmioty wyższego stopnia na gminy. Konieczność wykonywania zadań zleconych, czyli takich, które dana jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana wykonywać na mocy ustawy w określony sposób oraz niewystarczające środki płynące z rządu na ich realizacje powodują gwałtowne zadłużanie się samorządu. Ujawnia się tu problem z niewłaściwą strukturą finansowania samorządów, które większość dochodów otrzymują z budżetu państwa a same mają niskie dochody własne. Ostatnim etapem konferencji były propozycje uzdrowienia sytuacji w samorządach. Józef Krzyworzeka postulował zmniejszenie świadczeń socjalnych, które w naszym kraju są zbyt rozbuchane w stosunku do zamożności społeczeństwa. Warto byłoby też zacieśnić współpracę miedzy gminami tak by ich działania były bardziej spójne- „Robimy rzeczy, które są fajne pojedynczo, ale nie tworzą razem wspólnej całości” powiedział. Burtan poparła propozycje Krzyworzeki dotyczącej działań aktywizujących i zwiększających świadomość społeczności lokalnych oraz zaproponowała zmiany w ustawodawstwie. Według niej wszystkie zadania gminy powinny być zadaniami własnymi, tak by społeczności lokalne mogły elastycznie realizować zadania zaspokajające ich aktualne potrzeby.

Goście wyrazili zadowolenie, że prowadzona jest dyskusja nad stanem samorządności w Polsce oraz, że pracuje się nad opracowaniem jak najbardziej efektywnych rozwiązań systemowych. Najważniejsze jednak by etap pracy nad samorządem nie pozostawał tylko w sferze naukowych dyskusji, ale by zachodziły rzeczywiste zmiany ku lepszemu.
szota.biz  ★