dlaczego my
Unia bez barier
zagłosuj! powiedz co jest dla Ciebie ważne

Deklaracja Krakowska

FORUM JEDNOLITEGO RYNKU

Kraków, 3-4 października 2011 r.

DEKLARACJA KRAKOWSKA

Pierwsze Forum Jednolitego Rynku zgromadziło europejskich przedsiębiorców, partnerów społecznych, organizacje pozarządowe, think tanki, dziennikarzy, przedstawicieli parlamentów narodowych, instytucji europejskich oraz administracji rządowej różnego szczebla (centralnego, regionalnego, lokalnego).

 

 

My, uczestnicy pierwszego Forum Jednolitego Rynku, uznajemy, iż Jednolity Rynek przynosi europejczykom ogromne korzyści. Przyczynia się on do zwiększenia dobrobytu i tworzenia nowych miejsc pracy. Jednakże, w dobie kryzysu gospodarczego, rządy państw europejskich muszą dostrzec potencjał zawarty w dalszym rozwoju Jednolitego Rynku. Jako obywatele i konsumenci również odgrywamy ważną rolę w tym procesie. Nasze zrozumienie i wsparcie dla Jednolitego Rynku jest kluczowe dla jego sukcesu.

Wspólnie analizowaliśmy różne bariery istniejące na Jednolitym Rynku. Przyjęliśmy do wiadomości treść raportu w sprawie dwudziestu głównych problemów napotykanych przez obywateli i przedsiębiorstwa, wyniki ogólnoeuropejskiego konkursu „Tell Us Your Story” oraz treść Deklaracji Polskiej Młodzieży, które wskazywały na problemy, których doświadczamy każdego dnia jako obywatele, przedsiębiorcy, pracownicy i przedstawiciele administracji.

Mimo, iż zdajemy sobie sprawę z korzyści, które przynosi Jednolity Rynek, nie zawsze dostrzegamy je w życiu codziennym. Czasami występują rozbieżności pomiędzy tym, czego ludzie oczekują od Jednolitego Rynku, a tym, czego doświadczają w praktyce. Chcemy więc poprawy dwustronnej komunikacji oraz skutecznych narzędzi egzekwowania naszych praw.

Wszystkie państwa członkowskie powinny wdrożyć i prawidłowo stosować przepisy prawa wspólnotowego. Musimy czerpać korzyści z wymiany najlepszych praktyk pomiędzy państwami członkowskimi. Nasze prawa mogą być jednakowo zagwarantowane w całej Europie jedynie wówczas, gdy podejdziemy poważnie do kwestii stosowania prawa UE.

Jako pracownicy i jako przedsiębiorcy, potrzebujemy rozwoju usług transgranicznych i większej mobilności pracowników. Należy ułatwić firmom prowadzenie działalności w innych państwach członkowskich. Powinno to iść w parze z zagwarantowaniem adekwatnego i odpowiedniego poziomu ochrony pracowników delegowanych do innego państwa członkowskiego.

Jako pracownicy korzystamy z podstawowego prawa do swobodnego przemieszczania się
w granicach Unii Europejskiej. Mobilność obywateli leży w naszym wspólnym interesie, dlatego też kwestii przyspieszenia w państwach członkowskich procesu uznawania kwalifikacji zawodowych należy poświęcić uwagę na szczeblu UE. Wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej pozwoli na wspieranie mobilności transgranicznej, zwiększenie pewności wśród pracowników oraz wzrost zaufania pomiędzy organami administracji państw członkowskich.

Jako konsumenci i przedsiębiorcy jesteśmy świadomi, że w handlu elektronicznym tkwi ogromny potencjał do zaspokojenia naszych potrzeb. Taka forma handlu tworzy nowe możliwości biznesowe, zwłaszcza dla małych przedsiębiorstw, i przyczynia się do tworzenia, nowych miejsc pracy. Jednakże handel elektroniczny musi być bezpieczny i przewidywalny.

W przypadku wystąpienia problemów jako konsumenci chcemy mieć możliwość ich rozwiązywania bez konieczności wkraczania na ścieżkę sądową. Dlatego też niezbędne jest utworzenie skutecznego, alternatywnego systemu rozstrzygania sporów.

Jako podatnicy uważamy, że nasze pieniądze muszą być wykorzystywane w skuteczny i efektywny sposób. Zasady zamówień publicznych powinny być proste i sprawiedliwe, zaś państwa członkowskie powinny zagwarantować ich odpowiednie stosowanie. Podmioty zamawiające muszą z kolei wziąć odpowiedzialność za jak najlepsze wykorzystanie dostępnych narzędzi i zapewnić wysoki poziom profesjonalizmu praktyki zamówień publicznych.

Jako przedsiębiorcy, dostrzegamy konieczność pełnego rozwoju elektronicznych pojedynczych punktów kontaktowych, niezbędnych dla zachowania konkurencyjnej  pozycji w sektorze usług. Wszystkie państwa UE muszą radykalnie uprościć swoje procedury, aby ułatwić nam podejmowanie, przenoszenie i rozszerzanie działalności gospodarczej w Europie. Najwyższy czas zapewnić w pełni zintegrowane, przyjazne dla użytkownika i skuteczne usługi online.

Z naszych dyskusji wyłania się obraz rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami społeczeństwa dotyczącymi Jednolitego Rynku, a ich rzeczywistymi doświadczeniami. Wierzymy, że problem ten da się rozwiązać i dlatego wzywamy:

 

  • szefów państw i rządów UE, aby na następnym szczycie zobowiązały się do niezwłocznego wdrożenia Aktu o jednolitym rynku;

 

  • instytucje europejskie do pilnego podjęcia działań mających na celu usunięcie zidentyfikowanych rozbieżności;

 

  • rządy krajowe, władze regionalne i lokalne, przedsiębiorców, związki zawodowe
    i organizacje pozarządowe do współpracy, celem zapewnienia sprawnego działania zasad Jednolitego Rynku dla wszystkich obywateli i przedsiębiorstw;

 

  • wszystkich partnerów do większego zaangażowania obywateli w rozwój Jednolitego Rynku poprzez zapewnienie jasnych informacji, poprzez rozwijanie dialogu i komunikacji
    z obywatelami, celem lepszego zrozumienia ich oczekiwań i poprzez pomoc przedsiębiorcom i obywatelom w egzekwowaniu ich praw i zobowiązań.

 

W trakcie niniejszego forum podkreślaliśmy, jak ważna jest współpraca w poszukiwaniu rozwiązań mających na celu poprawę funkcjonowania Jednolitego Rynku na korzyść nas wszystkich. Forum Jednolitego Rynku stanowiło cenne doświadczenie, które należy powtórzyć.

 

 

Kraków, 4 października 2011 r.

 

 

Więcej szczegółów nt. wniosków wynikających z przeprowadzonych warsztatów znajduje się
w załączniku.

 szota.biz  ★