dlaczego my
Fundacja

Statut Fundacji

Statut Fundacji Projekt : Polska (tekst jednolity z dnia 22 listopada 2014 roku)

ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Projekt : Polska” zwana dalej „Fundacją” ustanowiona przez:

a) Pawła Ciacka,
b) Szymona Gutkowskiego,
c) Michała Mellera, oraz
d) Igora Ostrowskiego

zwanych dalej Fundatorami, Aktem Notarialnym z dnia 23 marca 2007 roku,
Rep. A nr 4739/2007, sporządzonym przed notariuszem Pawłem Błaszczakiem.

2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zmianami) a także ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.)
oraz postanowień niniejszego Statutu.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

4. Fundacja używa podłużnej pieczęci z napisem, wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Warszawa.

§ 4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

2. Fundacja może tworzyć fundacje, oddziały, filie i instytuty oraz przedstawicielstwa w kraju i za granicą, a także łączyć się z innymi fundacjami oraz występować jako członek stowarzyszeń.

§ 5

Czas działania Fundacji jest nieograniczony.

§ 6

Ze względu na cele Fundacji właściwym ministrem jest minister do spraw zabezpieczenia społecznego, zwany dalej „Właściwym Ministrem”.

ROZDZIAŁ II: CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

Celem Fundacji jest wspieranie:

projektów organizacji pozarządowych mających na celu upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

rozwoju społeczeństwa cyfrowego;

nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele statutowe w szczególności poprzez inicjowanie, prowadzenie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo):

organizacji seminariów edukacyjnych, debat i szkoleń w dziedzinie nauk ekonomicznych, humanistycznych, społecznych i środowiska naturalnego;

prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w wyżej wymienionym zakresie;

organizacji kampanii społecznych w wyżej wymienionym zakresie;

organizacji i finansowania stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Fundacji;

§ 9

1. Dla osiągnięcia swych statutowych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji.

2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w przedmiocie:

i. Sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.z);
ii. Sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z);
iii. Wydawania książek  (PKD 58.11.z);
iv. Wydawania gazet  (PKD 58.13.Z);
v. Wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) ;
vi. Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) ;
vii. Nadawania programów radiofonicznych  (PKD 60.10.Z);
viii. Działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z);
ix. Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z);
x. Stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z);
xi. Pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z);
xii. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
xiii. Działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
xiv. Działalności pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
(PKD 85.59.B)
xv. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z)
xvi. Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanej
(PKD 94.99.Z)
xvii. Działalności  wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z).

2a. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w przedmiocie:

i. Sprzedaży detalicznej książek prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z);
ii. Sprzedaży detalicznej gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z) ;
iii. Wydawania książek  (PKD 58.11.Z);
iv. Wydawania gazet  (PKD 58.13.Z);
v. Wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) ;
vi. Działalności w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) ;
vii. Nadawania programów radiofonicznych  (PKD 60.10.Z);
viii. Działalności portali internetowych (PKD 63.12.Z);
ix. Badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
(PKD 72.20.Z);
x. Stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji (PKD 70.21.Z);
xi. Pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
(PKD 70.22.Z);
xii. Działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
xiii. Działalności obiektów kulturalnych (PKD 90.04.Z);
xiv. Działalności pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
(PKD 85.59.B);
xv. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z);
xvi. Działalności pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowanej
(PKD 94.99.Z);
xvii. Działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z).

3. Dla realizacji swych statutowych celów Fundacja może także podejmować współpracę z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego i Właściwym Ministrem.

§ 9a

1. Tworzy się instytut o nazwie Centrum Cyfrowe. Instytut jest jednostką organizacyjną Fundacji, prowadzącą badania naukowe i prace rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce, działającą na zasadach określonych poniżej.

2. Instytut jest zakładem pracy w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy.  Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor Instytutu.

3. Instytut do działalności wykorzystuje:

a) wynajętą na jego potrzeby przestrzeń biurową;
b) nabyte lub przekazane wyposażenie biurowe;
c) inne nabyte lub przekazane mienie niezbędne do realizacji zadań.

4. Najpóźniej na 2 miesiące przed końcem roku kalendarzowego Dyrektor instytutu przygotowuje budżet instytutu i przedstawia go, po konsultacji z Zarządem, Radzie Fundacji. Budżet powinien umożliwiać realizację zadań Centrum w pełnym wymiarze jego działań oraz wskazywać źródła finansowania.

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, Zarząd może zwrócić się do Rady Fundacji z wnioskiem o dokonanie zmian w budżecie instytutu przygotowanym przez Dyrektora instytutu. Rada Fundacji może wyrazić zgodę na zmianę budżetu uchwałą przyjętą większością 3/4 głosów.

6. Strukturę organizacyjną Instytutu odpowiadającą jego przedmiotowi i zakresowi działania określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

7. Przedmiotem działania Instytutu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

8. W związku z prowadzoną działalnością podstawową do zakresu działania Instytutu należy

a) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych
b) wspieranie stosunków międzyludzkich i komunikacji (Public Relations)
c) doradztwa w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii na rzecz rozwoju kapitału społecznego
d) edukacja w w.w. zakresie
e) opracowywanie projektów i kampanii społecznych w ww. zakresie

9. Organami Instytutu są:

a) Rada Naukowa.

10. Dyrektor:

a) ustala plany działalności instytutu;
b) realizuje politykę kadrową instytutu;
c) zarządza mieniem i odpowiada za wykorzystanie mienia instytutu na realizację jego zadań;
d) odpowiada za wyniki działalności naukowej i badawczo-rozwojowej instytutu;
e) reprezentuje instytut;
f) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących instytut, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Naukowej;
g) przygotowuje corocznie budżet Instytutu;
h) nie później niż do końca marca każdego roku przedstawia:
1) sprawozdanie merytoryczne – Radzie Naukowej
2) sprawozdanie finansowe – Radzie Fundacji.

11. Rada Fundacji powołuje dyrektora na okres 4 lat spośród osób przedstawionych przez Radę Naukową co najmniej na 3 miesiące przed upływem kadencji urzędującego dyrektora. Rada Fundacji określa jednocześnie wysokość wynagrodzenia dyrektora. Pierwszego dyrektora instytutu Rada Fundacji powołuje z pominięciem przepisów powyższych.

12. Dyrektorem może być osoba, która:

a) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
b) korzysta z pełni praw publicznych;
c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

13. Rada Fundacji odwołuje dyrektora w przypadku:

a) niespełniania warunków określonych w pkt. 12 litera b) i d);
b) złożenia przez niego rezygnacji;
c) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy.

14. Rada Fundacji może odwołać dyrektora w przypadku działania niezgodnego z zasadami praworządności, rzetelności i gospodarności w czasie zajmowania stanowiska.

15. W przypadku odwołania dyrektora instytutu Rada Fundacji wyznacza, na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy, osobę pełniącą funkcję kierownika instytutu.

16. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym instytutu w zakresie jego działalności statutowej.

17. Rada Naukowa liczy 6 członków powoływanych przez Fundatorów. Rada Naukowa działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

18. Do zadań Rady Naukowej należy:

a) przedstawianie Radzie Fundacji kandydatów na dyrektora;
b) występowanie do Rady Fundacji z wnioskiem o odwołanie dyrektora;
c) opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym;
d) wyraża zgodę na zmianę budżetu zgodnie z pkt 5;
e) zatwierdzanie sprawozdania merytorycznego z działań instytutu;
f) opiniowanie regulaminu organizacyjnego;
g) wskazywanie kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej instytutu.

ROZDZIAŁ III: MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowią fundusz założycielski w kwocie 40,000 PLN wniesiony przez Fundatorów Fundacji w następujący sposób:

a) Paweł Ciacek w kwocie 10.000 zł
b) Szymon Gutkowski w kwocie 10.000 zł
c) Michał Meller w kwocie 10.000 zł
d) Igor Ostrowski w kwocie 10.000 zł

oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania

2. Środki majątkowe w kwocie 10,000 PLN będą przeznaczone na prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

3. Dochody Fundacji są przeznaczone wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

§ 11

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

a) funduszu założycielskiego;
b) środków finansowych i innych składników majątkowych przekazanych przez Fundatorów;
c) darowizn, subwencji, dotacji, spadków i zapisów – zarówno krajowych jak i zagranicznych;
d) dochodów z aktywów, nieruchomości, praw majątkowych, w szczególności akcji, papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku kapitałowym;
e) dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;
f) odsetek i depozytów bankowych;
g) odpłatnej działalności pożytku publicznego
h) zysków z działalności gospodarczej

2. Cały dochód, po pokryciu kosztów jej działalności Fundacja przeznacza wyłącznie na swoją statutową działalność, o której mowa w § 7 i nast. niniejszego Statutu.

3. Zarząd Fundacji może zbywać poszczególne prawa majątkowe pod warunkiem, że uzyskane ze sprzedaży sumy będą wykorzystane w sposób określony w punkcie poprzedzającym.

4. Majątek Fundacji może być lokowany w szczególności na rachunkach bankowych, w papierach wartościowych lub w inny sposób, który jest dla Fundacji korzystny.

5. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

6. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości określonej przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenia, tytuł Darczyńcy. Tytuł Darczyńcy ma charakter osobisty.

7. Dla realizacji celów statutowych fundacja może prowadzić działalność gospodarcza na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w przedmiocie:

 1. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z)

 2. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
  (PKD 46.17.Z)

 3. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A)

 4. Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z)

 5. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z)

 6. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z)

 7. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z)

 8. Przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z)

 9. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD 90.01.Z)

 10. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD 90.02.Z)

 11. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)

 12. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  (PKD 74.90.Z)

8. Działalność gospodarcza Fundacji wyodrębniona jest na poziome księgowym i rachunkowym

§ 12

Z majątku Fundacji, a także ze środków na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności zabrania się:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli („osoby bliskie”),
b) przekazywania majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe;
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

ROZDZIAŁ IV: ORGANY FUNDACJI

§ 15

Organami Fundacji są:

a) Rada Fundacji, zwana dalej „Radą”;
b) Zarząd Fundacji, zwany dalej „Zarządem”;
c) Konwent Darczyńców, zwany dalej „Konwentem”.

§ 16

1. Rada Fundacji składa się z 10 członków, w tym Przewodniczącego Rady.

1a. Przewodniczącego Rady wybierają jej członkowie spośród siebie.

2. Fundatorzy powołują czterech członków Rady Fundacji. Pozostałych sześciu członków wybiera Stowarzyszenie Projekt: Polska. Członkowie Rady wybierani są na okres dwuletniej kadencji.

3. Każdy z Fundatorów może wyznaczyć, co wymaga formy pisemnej, osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie powyższego uprawnienia, z prawem dalszego przekazania tego uprawnienia.

4. Ustanie pełnienia funkcji przez członka Rady może nastąpić w przypadku:

a) rezygnacji;
b) (skreślono)
c) śmierci.

4a. Ustanie pełnienia funkcji przez członka Rady powołanego przez Fundatorów może nastąpić w przypadku odwołania go przez Fundatorów działających jednogłośnie.

4b. Ustanie pełnienia funkcji przez członka Rady powołanego przez Stowarzyszenie Projekt: Polska może nastąpić w przypadku odwołania go przez odpowiedni organ Stowarzyszenia Projekt: Polska.

5. Przewodniczący oraz członkowie Rady:

a) nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji w Radzie;
b) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
c) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 17

1. Rada obraduje:

a) na posiedzeniach, lub
b) korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej); obrady korespondencyjne wprowadza się ze względu na ograniczenia czasowe oraz odległe miejsca zamieszkania i pracy członków Rady.

2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, podjętych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Uchwały w przedmiocie spraw, o których mowa w § 18 ust 1 pkt a), f), g) oraz § 27 ust 1 podejmowane są kwalifikowaną większością ¾ głosów. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowań w sprawach wyboru członków Zarządu. W przypadku obrad korespondencyjnych decyzja nad uchwałą jest ważna, jeśli decyzję w jej sprawie wyrazi co najmniej połowa składu Rady. W przypadku obrad w formie posiedzeń wymagana jest obecność co najmniej 60% członków Rady.

3. Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady na jego własny wniosek lub na żądanie co najmniej dwóch członków Rady, Prezesa Zarządu lub uchwały Konwentu podjętą większością głosów.

4. Posiedzenia Rady prowadzi jej Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany. Członkowie Zarządu mogą uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach Rady, za wyjątkiem posiedzeń na których omawiane są kwestie o których mowa w § 18 ust. 1 pkt d, e, f, g oraz h, w charakterze obserwatorów.

§ 18

1. Do kompetencji Rady należy:

a) określanie kierunków działalności Fundacji, uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji;
b) sprawowanie bieżącej kontroli nad działalnością Fundacji, występowanie z wnioskami dotyczącymi bieżącej jej działalności;
c) nadzorowanie sposobów realizacji projektów Fundacji i gospodarowania środkami;
d) nadzorowanie i dokonywanie oceny bieżącej pracy Zarządu,
e) zatwierdzanie corocznych sprawozdań finansowych Fundacji i sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;
f) określanie ilości członków Zarządu, z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust.1;
g) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2;
h) zawieranie umów z członkami Zarządu związanych z pełnieniem przez nich funkcji;
i) ustalanie wysokości ewentualnego wynagrodzenia dla osób pracujących na rzecz Fundacji;
j) zatwierdzanie czynności skutkujących rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej kwotę 10.000 złotych;
k) przedkładanie Fundatorom oraz Stowarzyszeniu Projekt: Polska propozycji zmiany statutu Fundacji;
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych przez Zarząd lub Fundatorów;
m) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Instytutu.

2. W celu zapewnienia należytego wypełniania swoich zobowiązań Rada może tworzyć ciała pomocnicze i doradcze, nie mające statusu organów Fundacji.

§ 19

1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu Fundacji określa Rada, przy czym liczbę członków pierwszego Zarządu określają Fundatorzy w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.

2. Zarząd powoływany jest przez Radę na okres dwuletniej kadencji przy czym pierwszy Zarząd zostanie powołany na okres jednego roku w drodze uchwały Fundatorów podjętej jednogłośnie .

3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Ustanie pełnienia funkcji przez członka Zarządu może nastąpić w przypadku:

• rezygnacji;
• odwołania uchwałą Rady / odwołania przez Fundatorów w drodze uchwały podjętej jednogłośnie;
• śmierci.

§ 20

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie zastrzeżonych w Statucie do kompetencji Rady lub Fundatorów a w szczególności:

a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b) koordynowanie działań w celu realizacji celów statutowych Fundacji;
c) administrowanie majątkiem Fundacji;
d) przyjmowania subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
e) sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji.

§ 21

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie bądź dwóch członków Zarządu łącznie.

2. Zarząd jest obowiązany uzyskać pisemną zgodę wszystkich Fundatorów przed dokonaniem rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 10.000 złotych.

§ 22

1. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu. Posiedzenia mogą odbywać się korespondencyjnie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) ze względu na odległe miejsca zamieszkania i ograniczenia czasowe. Na posiedzeniach zarządu mogą być obecni członkowie Rady, w charakterze obserwatorów.

§ 23

Rada może przyznać wynagrodzenie członkowi Zarządu, jeśli jego praca na rzecz Fundacji wyniesie więcej niż 80 godzin w miesiącu.

§ 24

1. Konwent jest organem o charakterze doradczym, który wspiera Radę Fundacji w realizacji statutowych celów Fundacji.

2. Członków Konwentu w dowolnej liczbie wybiera i odwołuje Rada spośród Darczyńców Fundacji. Rada jest zobowiązana prowadzić aktualną listę członków Konwentu.

3. Członkowie Konwentu mogą doradzać w zakresie realizacji poszczególnych projektów, pozyskiwania środków służących realizacji statutowych celów Fundacji, współpracować w tych celach z innymi instytucjami, a także nadzorować sposób gospodarowania środkami Fundacji w zakresie określonym przez Radę.

4. Rada uchwala regulamin pracy Konwentu.

§ 25

(skreślono)

ROZDZIAŁ V: ZMIANA STATUTU

§ 26

1. Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje  Kongres Stowarzyszenia Projekt: Polska,
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uchwała w przedmiocie zmiany  statutu dotycząca zmian  zakresu praw Fundatorów, wymaga dodatkowo dla swej ważności zatwierdzenia przez Fundatorów działających jednogłośnie.

ROZDZIAŁ VI: LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 27

1. Fundacja ulega likwidacji na mocy uchwały Rady w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku lub w przypadku śmierci ostatniego z Fundatorów, zgodnie z Art 15 ustawy o fundacjach.

2. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.

3. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatorów bądź w przypadku ich braku przez Radę Fundacji.

§ 28

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.szota.biz  ★