dlaczego my

Kategorie wpisów

Archiwum


Szanowni Państwo,

Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Bliskowschodnie Koło Naukowe, Kino Pauza, Fundacja „Nahda” po raz dziewiąty organizują „Dni Arabskie” w Krakowie.
Projekt: Polska po raz pierwszy przyłączył się do współpracy przy tegorocznej edycji, która odbędzie się w terminie 22-27 kwietnia. Sześć dni wydarzeń to m.in. konferencja naukowa, spotkania, wykłady, wystawy i warsztaty.

 Podczas corocznych konferencji naukowych zapraszamy do udziału wybitnych specjalistów w tematyce blisko wschodniej. W tym roku tytułem przewodnim będą: „Granice: przekraczane czy przesuwane? Świat arabski w perspektywie postkolonialnej”. Swój udział planują m.in: czołowi eksperci: dr Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, dr Katarzyna Górak-Sosnowska z Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, oraz prof. dr. hab. Paweł Siwiec z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dr Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz dr hab. Przemysław Turek, z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mamy nadzieję, iż wykłady i wspólna dyskusja pozwolą uczestnikom na otwarcie nowych obszarów badań nad przenikaniem się kultur i cywilizacji oraz przybliżą odpowiedź na współcześnie nurtujące pytanie o pogranicza „świata arabskiego” i „zachodu”.

 Oprócz dyskusji i debat przygotowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami liczne projekcje filmowe, wystawy i warsztaty. „Dni Arabskie” są skierowane nie tylko do studentów ale do wszystkich mieszkańców Krakowa, którzy są zainteresowani tematyką arabską, chętniej i odważniej podróżują na Bliski Wschód, bądź chcą doświadczyć wspaniałej różnorodności tego regionu.

Strona internetowa wydarzenia

 

Poszukujemy koordynatora projektu Przejrzysta i otwarta szkoła – budowanie społecznej aktywności wokół jakości edukacji który będzie realizowany przez fundację od kwietnia 2013 roku do końca września 2014 roku. Projekt ten stawia za cel stworzenie usługi internetowej umożliwiającej w łatwy i intuicyjny sposób porównywanie elementów oferty edukacyjnej szkół podstawowych oraz gimnazjów za pomocą istniejących i nowych wskaźników obrazujących jakość ich pracy, a tym samym stworzenie narzędzia animującego dyskusję i społeczną aktywność wobec zjawisk i problemów związanych z jakością edukacji. Jakość szkół będzie określana na podstawie czynników związanych z mierzalnymi efektami kształcenia, jakością ich otoczenia, opinią organów nadzoru pedagogicznego, jakością infrastruktury, a także wskaźników sukcesów i porażek. Budując narzędzie chcemy bazować na danych publicznych, promując ich wykorzystywanie oraz upowszechniając modelu otwartego rządu na szczeblu lokalnym. Efektem realizacji usługi oraz realnym celem dla którego powstaje będą działania rzecznicze mające na celu aktywizowanie lokalnych środowisk.

Więcej informacji o rekrutacji

 

Z bólem przyjęliśmy doniesienia o aktach wandalizmu które w ciągu zaledwie paru dni zmieniły wygląd miejsc utożsamianych z otwartym, wielokulturowym obliczem Polski. Mowa tutaj o swastykach namalowanych przy bramie cmentarza żydowskiego w Warszawie oraz dewastacji kamienia upamiętniającego postać Jacka Kuronia, wybitnego działacza społecznego propagującego idee społeczeństwa otwartego, wolnego od uprzedzeń i nienawiści na tle etnicznym, rasowym czy religijnym.

Jacek Kuroń od początku swojej działalności społecznej podkreślał, że miarą jakości demokracji jest siła głosu najsłabszych. Dlatego dla naszego środowiska Jacek Kuroń pozostanie wzorem demokraty i polityka, który zarówno w okresie komunizmu, jak i wolnej Polski, ponad partykularny i polityczny interes, stawiał dobro publiczne. Trudno nam się zatem pogodzić z dewastacją skromnego wyrazu pamięci o Jacku Kuroniu – kamienia leżącego zaledwie kilkaset metrów od jego żoliborskiego mieszkania, które przez lata było centrum działań na rzecz wolnej i przyjaznej dla wszystkich Polski

Równolegle do tych ataków na symbole otwartej Polski, we Wrocławiu działacze Narodowego Odrodzenia Polski szykują “ostateczne rozwiązanie” romskiego koczowiska. Wydarzenia te nabierają szczególnie niepokojącego wydźwięku w kontekście nadchodzących obchodów 70 rocznicy powstania w getcie warszawskim, którego pamięć powinna być czynnikiem łączącym naród polski oraz żydowski, i oczekiwanego od dawna otwarcia gmachu Muzeum Historii Żydów Polskich.

Nie są to niestety odosobnione incydenty. Od pewnego czasu obserwujemy nasilenie postaw ksenofobicznych, agresywnego nacjonalizmu i zwykłego chuligaństwa. Każe nam to poważnie zastanowić się nad stanem obecnym oraz przyszłością Polski jako społeczeństwa otwartego, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce niezależnie od narodowości, koloru skóry, religii, czy miejsca pochodzenia.

Stowarzyszenie Projekt: Polska od momentu swojego powstania opowiada się za Polską otwartą, tolerancyjną, zdolną do twórczego uczestnictwa w dzisiejszym świecie. Mówimy stanowcze “nie” Polsce zamkniętej, ksenofobicznej, terroryzującej swoich własnych mieszkańców. Oczekujemy od władz państwowych pilnego stworzenia i wdrożenia strategii walki z nienawiścią na tle etnicznym, rasowym, religijnym.

Z ubolewaniem przyjęliśmy wypowiedź Bartłomieja Sienkiewicza, ministra spraw wewnętrznych, który powiedział w wywiadzie dla “Polityki”: Te incydenty to na razie katar. Ale może się zrobić cholera, jeżeli wszyscy będą się oglądali na państwo i policję. Jeśli zabraknie reakcji społecznych, odruchów obywatelskich, poczucia wspólnoty wartości, to za jakiś czas państwo może być bezradne.

Nie zgadzamy się na takie postawienie sprawy. Ochrona społeczeństwa przed dyskryminacją i agresją należy do fundamentalnych obowiązków państwa liberalno-demokratycznego. Społeczna reakcja jest również istotna, ale nie można traktować jej jako wymówki dla braku działań ze strony państwa. Obecnie postulaty środowisk walczących o społeczeństwo przyjazne dla imigrantów, cudzoziemców, przedstawicieli innych kultur i pozostałych grup narażonych w sposób szczególny na akty nienawiści nie są w należyty sposób uwzględniane. Oczekujemy od władz publicznych zdecydowanych działań ukierunkowanych na zwalczanie zagrożeń dla społeczeństwa otwartego.

Agresja środowisk nacjonalistyczno-ksenofobicznych przejawia się już nie tylko w napisach na murach. Organizacje zajmujące się monitorowaniem przejawów nienawiści w przestrzeni publicznej informują o coraz częstszych przejawach fizycznej agresji wobec imigrantów, w tym uchodźców, czy też o atakach na biura organizacji zajmujących się prawami osób homo, bi oraz transseksualnych. Żaden z polityków w wiodącym nurcie polskiej polityki nie zabrał wyraźnego stanowiska w tej sprawie, nie pojawiły się również propozycje przeciwdziałania tego rodzaju zjawiskom. Pojawiają się za to głosy jawnie ksenofobiczne, np. wypowiedź posła Lecha Kołakowskiego nawołującego do podjęcia radykalnych działań – sprzecznych z przyjętą przez Polskę Konwencją dotyczącą statusu uchodźców z 1951 roku – skierowanych przeciwko mieszkającym w Łomży czeczeńskim uchodźcom. Innym przykładem jest wypowiedź Jarosława Gowina zawierająca jawnie islamofobiczne stwierdzenia, w których zrównuje on przyjeżdżających do Europy wyznawców islamu z tzw. barbarzyńcami ze schyłkowego okresu Cesarstwa Rzymskiego. Słowa te nie spotkały się z potępieniem ze strony władz klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, nie stanowiły też przeszkody przed uzyskaniem przez osobę je wypowiadającą stanowiska ministerialnego. Niepokojące są również tendencje rasistowskie i antysemickie w polskim środowisku kibicowskim – nie ma chyba miesiąca, w którym nie byłyby odnotowane przykre incydenty podczas meczów.

Sytuacja ta wpisuje się we wzrost nastrojów radykalnych w Europie. Najbliższe polskiej sytuacji analogie można znaleźć w Grecji oraz Węgrzech. Złoty Świt i Jobbik, przez długi czas organizacje uznawane za margines i nietraktowane poważnie, obecnie stanowią znaczącą siłę polityczną – mają swoich przedstawicieli w narodowych parlamentach, tworzą również paramilitarne struktury stosujące metody siłowe. Obecnie w Polsce tworzona jest Straż Narodowa – organizacja wyraźnie nawiązująca do bojówek Jobbiku, znanych m.in. z terroryzowania romskich osiedli. Sami aktywiści Straży wyraźnie zresztą przyznają się do utrzymywania relacji z Jobbikiem i Gwardią Węgierską. Nie możemy – zarówno My jako społeczeństwo obywatelskie, jak również reprezentujące interes tego społeczeństwa władze publiczne do których również kierujemy nasz apel – przechodzić obojętnie nad zagrożeniem przeniesienia tych postaw na polski grunt.

W imieniu Stowarzyszenia Projekt: Polska

Michał Żakowski

Samorząd terytorialny to jedno z najlepszych rozwiązań reform przeprowadzonych po 1990 roku. Ale jednocześnie możemy obserwować niepokojące zjawiska zachodzące w samorządach, które każą zastanowić się nad jego przyszłością oraz możliwymi sposobami interwencji- taki wniosek to najlepsze podsumowanie konferencji Raport o samorządności terytorialnej w Polsce. Wydarzenie to odbyło się 11 kwietnia z inicjatywy Stowarzyszenia Projekt: Polska oraz Koła Naukowego Gospodarki i Administracji Publicznej.

Zaproszeni goście to dr hab. Stanisław Mazur, reprezentujący wiedzę ekspercką, która uzupełniana była wieloletnim doświadczeniem Elżbiety Burtan, pani wójt gminy Zabierzów oraz Józefa Krzyworzeki, starosty powiatu krakowskiego. Eksperci dyskutując opierali się na wnioskach zawartych raporcie przygotowanym przez pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Polsce pod przewodnictwem prof. Jerzego Hausnera. A ich szczególnym obiektem zainteresowania były sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Konferencja miała podzielona na trzy etapy, co decydowało o jej przejrzystym charakterze.
Na początku dr hab. Stanisław Mazur zaprezentował tezy zawarte w raporcie, którego jest współautorem. Następnie samorządowcy dzielili się swoimi doświadczeniami weryfikując adekwatność wniosków raportu do konkretnych sytuacji, z którymi do czynienia mieli nasi goście w czasie pełnienia swoich funkcji. Zjawiska, które nasi eksperci uznali za największe dysfunkcje samorządu terytorialnego to specyficzna relacja pomiędzy rządem a samorządem oraz pomiędzy podmiotami na różnych szczeblach samorządu. Problem stanowi tu przerzucanie odpowiedzialności również finansowej przez podmioty wyższego stopnia na gminy. Konieczność wykonywania zadań zleconych, czyli takich, które dana jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana wykonywać na mocy ustawy w określony sposób oraz niewystarczające środki płynące z rządu na ich realizacje powodują gwałtowne zadłużanie się samorządu. Ujawnia się tu problem z niewłaściwą strukturą finansowania samorządów, które większość dochodów otrzymują z budżetu państwa a same mają niskie dochody własne. Ostatnim etapem konferencji były propozycje uzdrowienia sytuacji w samorządach. Józef Krzyworzeka postulował zmniejszenie świadczeń socjalnych, które w naszym kraju są zbyt rozbuchane w stosunku do zamożności społeczeństwa. Warto byłoby też zacieśnić współpracę miedzy gminami tak by ich działania były bardziej spójne- „Robimy rzeczy, które są fajne pojedynczo, ale nie tworzą razem wspólnej całości” powiedział. Burtan poparła propozycje Krzyworzeki dotyczącej działań aktywizujących i zwiększających świadomość społeczności lokalnych oraz zaproponowała zmiany w ustawodawstwie. Według niej wszystkie zadania gminy powinny być zadaniami własnymi, tak by społeczności lokalne mogły elastycznie realizować zadania zaspokajające ich aktualne potrzeby.

Goście wyrazili zadowolenie, że prowadzona jest dyskusja nad stanem samorządności w Polsce oraz, że pracuje się nad opracowaniem jak najbardziej efektywnych rozwiązań systemowych. Najważniejsze jednak by etap pracy nad samorządem nie pozostawał tylko w sferze naukowych dyskusji, ale by zachodziły rzeczywiste zmiany ku lepszemu.

Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz The Euro-Mediterranean Human Rights Network mają zaszczyt zaprosić na spotkanie z działaczami na rzecz praw człowieka w Izraelu i Palestynie, które odbędzie się 16 kwietnia o godzinie 19:30PAŃSTWOMIASTO.

W dyskusji wezmą udział:

 • Mr. Marc Schade-Poulsen, Dyrektor Wykonawczy w Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN);
 • Mr. Hamdi Y. Shaqqura, Zastępca Dyrektora Programowego oraz Dyrektor Rozwoju Demokratyczego w Palestyńskim Centrum Praw Człowieka w Gazie (PCHR);
 • Ms. Rachel Stroumsa, Koordynator Projektu w Społecznym Komitecie przeciwko Torturom w Izraelu (PCATI);
 • Ms. Nada Kiswanson van Hooydonk Koordynator UE ds. Rzecznictwa w organizacji praw człowieka Al – Haq w Ramallah

Moderator:

 • Dominika Blachnicka-Ciacek:  doktorantka w Goldsmiths College,  Uniwersytet Londyński, była wolontariuszka programu EAPPI w Izraelu i Palestynie

Uczestnicy panelu opowiedzą o pogarszającej się sytuacji praw człowieka i o postępującym łamaniu prawa humanitarnego w Izraelu i na Okupowanych Terytoriach Palestyńskich. W tym kontekście będą dyskutować o polityce Polski i Unii Europejskiej wobec Izraela i Palestyńczyków. Al – Haq, PCATI oraz PCHR są członkami grupy roboczej Euro-Mediterranean Human Rights Network ds. Izraela i Palestyny.

*Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim, pytania będzie można zadawać w języku polskim

Stowarzyszenie Projekt: Polska oraz Koło Naukowe Gospodarki i Administracji Publicznej UEK serdecznie zapraszają na konferencję poświęconą samorządowi terytorialnemu. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce przygotowany przez zespół pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pod przewodnictwem Profesora Jerzego Hausnera, który dotyka różnych aspektów funkcjonowania i działalności samorządu terytorialnego w Polsce. Studenci jako przyszli zarzą…dcy w organach samorządu terytorialnego będą mieli idealną okazję do nabycia praktycznych informacji na temat funkcjonowania samorządu oraz wyzwań jakie przed nim stoją. Wśród prelegentów znajdą się m.in.:
– dr hab. Stanisław Mazur – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – autor projektu
– Elżbieta Burtan – wójt Gminy Zabierzów
– Józef Krzyworzeka – Starosta Powiatu Krakowskiego
Debata będzie miała następującą formułę:
1) Prezentacja raportu – dr hab. Stanisław Mazur
2) Wystąpienie Pani Elżbiety Burtan
3) Wystąpienie Pana Józefa Krzyworzeki
4) Dyskusja pomiędzy prelegentami oraz możliwość zadawania pytań.
Data: 11 kwietnia
Godzina: 11:20
Miejsce: Stara Aula, Budynek Główny Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Organizator: – Stowarzyszenie Projekt: Polska – „www.projektpolska.pl” – Koło Naukowe GAP UEK Patnerzy: – Magazyn Spectrum – „www.magazynspectrum.pl” – Stowarzyszenie All In UJ –www.fb.com/allinuj www.allinuj.pl
Serdecznie zapraszamy do udziału!

W maju ruszany z nową odsłoną projektu Przestrzeń miasta.

Przestrzeń miasta jest projektem partycypacyjnym, którego celem jest zwalczanie mowy wrogości i nienawiści znajdującej się na murach miast w postaci ksenofobicznych napisów. Walka z wyżej wymienionymi przejawami będzie polegała na zgłaszaniu do kompetentnych organów napisów i rysunków, których treści są przesycone nienawiścią. Część ze zgłoszonych napisów ma zostać zastąpiona tematycznymi muralami lub innymi artystycznymi formami.

Mechanizm jest prosty – osoba, która widzi dyskryminujący napis:

 • robi jego zdjęcie
 • umieszcza na stronie projektu, podając lokalizację.
 • organizator projektu agreguje zgłoszenia
 • zgłasza do właściwych organów ( policja, straż miejska)
 • animuje działania mające na celu usuwanie graffiti (m.in. zamalowywanie w czynie społecznym, zaangażowanie street-artowców, etc.).

Już dziś szukamy koordynatorów projektu w miastach oraz osób chcących się zaangażować tak po prostu.

Zadania dla koordynatorów:

 • lokalne wsparcia promocyjne
 • monitoring zgłoszeń, kontakt ze strażą miejską
 • animowanie lokalnych działań
 • wsparcie koordynatora krajowego

Zadania dla zaangażowanych: 

 • wsparcie promocji
 • udział w wiosennych festiwalach
 • tysiące rzeczy na które jeszcze nie wpadliśmy :)

Korzyści dla Ciebie:

 • zdobywanie doświadczenia
 • możliwość udziału w letnich festiwalach
 • przygoda
 • robienie pozytywnych i pożytecznych rzeczy

 

Na przełomie kwietnia i maja chcemy zorganizować dla was szkolenie (prawdopodobnie 27/28 kwiecień).

Prosimy o zgłaszanie się  do 7 kwietnia do Asia Grabarczyk (email: jgrabarczyk@projektpolska.pl)
szota.biz  ★